CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Mái Nước, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Cầu Mái Nước, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
Cầu Mái Nước, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620