CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Kênh 9 và cầu Kênh 12, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Cầu Kênh 9 và cầu Kênh 12, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên GiangCầu Kênh 9 và cầu Kênh 12, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên GiangCầu Kênh 9 và cầu Kênh 12, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Cầu Kênh 9 và cầu Kênh 12, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620