CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Kênh 11000, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Cầu Kênh 11000, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Cầu Kênh 11000, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620