CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Bản Số 1, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Cống Rạch Đình, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Cầu Bản Số 1, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620